I hate myself for loving Ke$ha.

Ryan Parman @skyzyx